DANUBIUS play

Gyakran Ismételt Kérdések


Jelen szerződési kikötéseket kell alkalmazni a Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó által külön szolgáltatási/megbízási szerződés alapján (a továbbiakban alap szerződés) az Ügyfél részére teljesített hirdetés és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre, amelynek során a Szolgáltató az Ügyfél, mint Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az alapszolgáltatási szerződés Ügyfelének megnevezése a továbbiakban: Adatkezelő vagy Ügyfél.

1. AZ ADATFELDOLGOZÁS, ADATKEZELÉS TÁRGYA
Az Ügyféllel jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése a külön szolgáltatási/megbízási szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan. Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely az Ügyfél feladata.

2. AZ ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA
Az Ügyféllel kötött szerződés fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

3. AZ ADATKEZELÉS JELLEGE ÉS CÉLJA
Mindazon informatikai és további szolgáltatások melyeket Ügyfél igénybe vesz Szolgáltatótól, valamint megbízások, melyeket Ügyfél ad Szolgáltatónak.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA

5. AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

6. A ÜGYFÉL (ADATKEZELŐ) KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
6.1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.
6.2. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne. Ilyen esetben Adatfeldolgozó megvárja Adatkezelő újabb utasítását, mely a korábbi utasítást megerősítheti vagy megváltoztathatja.
6.3. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.
6.4. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kér Adatkezelőtől, vagy Adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben Adatkezelő köteles megadni. Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet továbbítani Adatkezelő részére.

7. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
7.1. Utasítási jog
Az Adatfeldolgozó tevékenysége során az adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján kezeli. Adatfeldolgozó kizárólag a szolgáltatási/megbízási szerződés tárgyát képező technikai adatfeldolgozási műveletek végrehajtására jogosult.
7.2. Titoktartás
Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
7.3. Adatbiztonság
Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatfeldolgozás céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.
7.4. További adatfeldolgozó igénybevétele
Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Az Adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Ha az Adatfeldolgozó bizonyos, az Adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek.
7.5. Együttműködés az Adatkezelővel
a) Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
b) Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, segíti az Adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
c) Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.
d) Szolgáltató az Ügyfél általi ellenőrzésekben, auditokban való közreműködésért díjazást kérhet. Ez a díj a Szolgáltató által biztosított szakember díjazásával arányosan kerül megállapításra.

8. ELJÁRÁS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESTÉN
Az alap szolgáltatási/megbízási szerződés megszűnése jelen adatfeldolgozási szerződés megszűnését is eredményezi. E szerződés megszűnését követően a Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, az Adatkezelőtől származó minden személyes adatot és ezt tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából (kivéve, ha az Uniós vagy a tagállami jogszabályok a személyes adatok tárolását írják elő (Rendelet 28. cikk 3,9)).

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A Szolgáltatóval kötött jelen szerződés felmondására, megszűnésére a felek között korábban létrejött alap szolgáltatási/megbízási szerződés rendelkezései irányadók.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény (Ptk), valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (2016. április 27.) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell alkalmazni.
10.2. Az Ügyfél (Adatkezelő) és az Adatfeldolgozó aláírásával igazolja, hogy szerződési feltételeket aláírása előtt teljes terjedelmében megismerte és elfogadta.

____________________________________________________________

These terms and conditions shall apply to the data management activities related to advertising and other services performed by the Service Provider as a Data Processor on the basis of a separate service / commission contract (hereinafter the basic contract), during which the Service Provider handles personal data on behalf of the Customer. The Customer of the Basic Service Agreement is hereinafter referred to as the Data Controller or the Customer.

1. SUBJECT OF DATA PROCESSING, DATA MANAGEMENT
Management of the data of the relevant natural persons in a legal relationship with the Client in connection with the performance of a separate service / assignment contract. The use of the Data Processor does not require the prior consent of the data subject, but it is necessary to inform him / her, which is the responsibility of the Customer.

2. DURATION OF DATA MANAGEMENT, DATA PROCESSING
Until the existence of the contract concluded with the Customer or the withdrawal of the consent of the data subject.

3. NATURE AND PURPOSE OF DATA PROCESSING
All IT and additional services that the Customer uses from the Service Provider, as well as orders that the Customer gives to the Service Provider.

4. TYPE OF PERSONAL INFORMATION

5. STAKEHOLDERS CATEGORIES

6. OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE CUSTOMER (DATA CONTROLLER)
6.1. The Data Controller is entitled to check the execution of the activity under the contract at the Data Processor.
6.2. The Data Controller is responsible for the lawfulness of the Data Controller's instructions related to the tasks specified in the contract, however, the Data Processor is obliged to notify the Data Controller immediately if the Data Controller's instructions or their execution would violate the law. In such a case, the Data Processor awaits another instruction from the Data Controller, which may confirm or change the previous instruction.
6.3. The obligation of the Data Controller to inform the natural persons concerned about the processing of data under this contract, if required by law, to obtain their consent.
6.4. If the Infotv. Pursuant to Section 14 a), the Data Controller is obliged to provide information on the processing of his / her personal data from the Data Controller or the Data Processor. The Data Processor is obliged to forward the received request to the Data Controller.

7. OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE SERVICE PROVIDER AS A DATA PROCESSOR
7.1. Right to instruct
In the course of its activities, the Data Processor shall process the data only on the basis of the written instructions of the Data Controller. The data processor is only entitled to perform the technical data processing operations that are the subject of the service / commission contract.

7.2. Confidentiality
In the course of its activities, the Data Processor shall ensure that the persons entitled to access the personal data concerned, unless otherwise subject to an appropriate obligation of confidentiality by law, undertake to observe confidentiality with regard to the personal data obtained by them.

 

7.3. Data security
The Processor shall take appropriate technical and organizational measures to take into account the state of science and technology and the costs of implementation, as well as the nature, scope, circumstances and purposes of data processing and the varying likelihood and severity of risks to the rights and freedoms of natural persons. guarantees a level of data security commensurate with the level of risk. The Data Processor shall take measures to ensure that natural persons having access to personal data under its control may process such data only in accordance with the instructions of the controller, unless they are required to do so by Union or Member State law. The Data Processor shall ensure that the stored data are accessed through the internal system or through direct access only by authorized persons and only in connection with the purpose of the data processing. The Data Processor takes care of the necessary, regular maintenance and development of the used devices. The device storing the data shall be placed in an enclosed room with adequate physical protection and shall also ensure its physical protection. The data processor is obliged to use persons with appropriate knowledge and experience in order to perform the tasks specified in the contract. It is also obliged to ensure the preparation of the persons used by it with regard to the data protection legal provisions to be complied with, the obligations contained in this contract, and the purpose and method of data collection.

7.4. Use of an additional data processor
The Data Processor undertakes to use an additional data processor only if the conditions specified in the Decree are met. In this contract, the Data Controller grants a general authorization to the Data Processor to use an additional data processor (subcontractor). If the Data Processor uses the services of an additional data processor for certain specific data processing activities performed on behalf of the Data Controller, it is obliged to enter into a contract and impose the same data protection obligations on the additional data processor as in this agreement between the Data Controller and the Data Processor. so that the additional processor must provide adequate guarantees regarding the implementation of the appropriate technical and organizational measures to ensure that the processing complies with the requirements of this Regulation.

 

7.5. Cooperation with the Data Controller
a) In the course of its activities, the Service Provider, as a Data Processor, assists the Data Controller by all appropriate means in order to facilitate the enforcement of the rights of the data subjects and to fulfill its related obligations.
b) The Service Provider, as a Data Processor, assists the Data Controller in accordance with Articles 32-36 of the Decree. (Data Security, Data Protection Impact Assessment and Prior Consultation), taking into account the nature of the data processing and the information available to the Processor.
c) The Service Provider, as a Data Processor, shall provide the Data Controller with all information necessary to verify the fulfillment of the obligations specified in Article 28 of the Regulation (The Data Processor) and to enable and facilitate audits performed by the Data Controller or another auditor appointed by the Data Controller, including on-site inspections. In relation to this point, the Data Processor shall immediately inform the Data Controller if it considers that any of its instructions infringe this Regulation or the data protection provisions of the Member States or the Union.
d) The Service Provider may request a fee for participating in the inspections and audits performed by the Customer. This fee is set in proportion to the remuneration of the specialist provided by the Service Provider.

8. PROCEDURE IN THE EVENT OF TERMINATION OF THE CONTRACT
Termination of the basic service / commission contract will also result in termination of this data processing contract. Upon termination of this contract, the Service Provider, as a Data Processor, shall delete all personal data from the Data Controller and a copy containing them from its register (unless EU or Member State law requires the storage of personal data (Article 28 3.9 of the Regulation)).

9. TERMINATION OF THE CONTRACT
The provisions of the basic service / commission contract previously concluded between the parties shall govern the termination of this contract concluded with the Service Provider.

10. FINAL PROVISIONS
10.1. In matters not regulated in this contract, the Civil Code. Act V of 2013 (Ptk) and REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 and Act CXII of 2011 on the Right to Self-Determination of Information and Freedom of Information. law shall apply.
10.2. By signing, the Customer (Data Controller) and the Data Processor certify that they have read and accepted the terms and conditions in full before signing.

Minden felhasználó annyi referrals-al rendelkezhet, amennyit a tagsági csomagja enged.

Az oldalon lehetőség van Referrals vásárlására. A referrals-ok vásárlása azonnal lebonyolítható. Referrals-t csak belső egyenleg segítségével lehet vásárolni.

Referrals vásárlására csak akkor van lehetőség, ha az oldal rendelkezik elegendő mennyiségű referrals-al. (Itt értendő a Rented vagy a Direkt referrals-t)

A referrals-id után, Tagságtól függően vagy jogosult a jutalékra. A jutalékok minden nap, az előző napi teljesítmény után 24 órával kerülnek automatikusan jóváírásra, időarányosan.

A Tuti Turi PTC-re referrals-t a referrals linked (Ajánló linked) segítségével tudsz hozni. Ha az adott új felhasználó nem az Ön listájába kerül, akkor ez az Ön által hozott felhasználó hibája, vagy az Öné. Mindezekért a Tuti Turi PTC nem vállal felelősséget, és módosítást sem áll módunkban alkalmazni.

A Tuti Turi PTC a Referrals-ok munkájáért nem vállal felelőséget! Minden felhasználó csak a saját felelősségére vásároljon!

_____________________________________________________________________________________________________________________

Each user can have as many referrals as their membership package allows.

On the site you can buy Referrals. Purchases of referrals can be made immediately. Referrals can only be purchased using an internal balance.

Referrals can only be purchased if the site has a sufficient number of referrals. (This includes Rented or Direkt referrals)

After the referrals-id, you are entitled to a commission depending on your membership. Commissions are automatically credited on a pro rata basis every day, 24 hours after the previous day's performance.

You can add referrals to the Tuti Turi PTC using referrals linked. If that new user isn't on your list, it's the fault of the user you brought or yours. Tuti Turi PTC is not responsible for all of this and cannot make any changes.

Tuti Turi PTC is not responsible for the work of the Referrals! All users buy at their own risk!

A PTC egy szolgáltatás (Pay-To-Click)

Szolgáltatásaink lehetővé teszik hirdetőink számára, hogy több ezer potenciális ügyfelet érjenek el hirdetéseik megjelenítésével webhelyünkön, és lehetővé teszik a tagok számára, hogy pénzt keressenek a hirdetések megtekintésével.

Tagjaink a hirdető hirdetéseire kattintanak, és megtekintik a hirdetést, a hirdető által meghatározott ideig.

A hirdetés megtekintését követően a jutalék jóváírásra kerül egy előre meghatározott összeggel a fiókjában.

Nem kell fizetnünk semmit ahhoz, hogy pénzt kezdjünk online keresni. Tehát most, hogy már regisztrált tag vagy, pénzt kereshetsz ingyenesen, előzetes befektetés nélkül!

_____________________________________________________________________________________________________________

PTC is a service (Pay-To-Click)

Our services allow our advertisers to reach thousands of potential customers by displaying their ads on our site and allow members to earn money by viewing their ads.

Our members click on the advertiser's ads and view the ad for a period of time specified by the advertiser.

After viewing the ad, the commission will be credited to your account with a predetermined amount.

We don’t have to pay anything to start making money online. So now that you are a registered member, you can earn money for free without any upfront investment!

Ez egy kétlépcsős kifizetési rendszer. Amelyre azért van szükség, hogy a folyamatos körforgás fenntartható legyen. Ez által az oldal kifizetési garanciát tud vállalni.

A TT Coin értéke függ a Tagság típusától.

 

Hogyan szerezhetek Pontokat?

A kifizetési TT Coin egyenleget tudod növelni:

- Fórum bejegyzéssel

- Hirdetések nézésével

- Direct/Rented referals-ok meghívásával, munkájával

- TT Grid-el

- Hirdetések feladásával

- Beutalással, befektetéssel az oldal felé

- Flip-Flop Surf-el

- PTSU Offer-el

- Ajánlóiversennyel

 

100 TT Coin = 1$

_______________________________________________________________________________________________________

This is a two-step payment system. What is needed to keep the continuous cycle sustainable. This allows the site to provide a payment guarantee.

The value of TT Coin depends on the type of Membership.

 

How do I earn Points?

You can increase your payout TT Coin balance:

- Forum entry

- By watching ads

- By inviting and working with Direct / Rented referrals

- With TT Grid

- By posting ads

- By referral, investment towards the site

- With Flip-Flop Surf

- With PTSU Offer

- With a referral race

 

100 TT Coin = $ 1

 

Ennek több oka is lehet, ezért nézzük a lehetőségeket!

Elsősorban hiányzik egy bővítmény kiegészítés a böngésződről. (Java Run Time).

Másodsorban olyan bővítmény vagy program van telepítve a gépedre, amely megakadályozza a weboldalunk helyes működését. (AdBlock vagy más reklámblokkoló, Vírusirtó program, helytelen tűzfalbeállítás a böngészőn vagy a számítógépen).

Harmadsorban meg más alkalmazáson keresztül akartok bejutni az oldalra. (Traffic oldalak, Tükör oldalak és más egyéb Link oldalak stb).

Az oldal helyes elérési útvonala: https://ttptc.eu

Ha valaki nem ezen a címen akar belépni, vagy nem ezen a címen lép be, akkor a fiókját felfüggesztjük!

__________________________________________________________________________________________________________

There can be several reasons for this, so let’s look at the possibilities!

Primarily, an extension is missing from your browser. (Java Run Time).

Secondly, you have an extension or program installed on your machine that prevents our website from working properly. (AdBlock or other ad blocker, antivirus program, incorrect firewall settings on your browser or computer).

Third, you want to access the site through another application. (Traffic Pages, Mirror Pages and Other Link Pages, etc.).

The correct path to the page is https://ttptc.eu

If someone doesn't want to sign in at this address or doesn't sign in at this address, their account will be suspended!

Elsősorban győződjünk meg arról, hogy a belső számlánkon legyen minimum 2$.
De ha nincs, akkor lássuk hogy mi is a menet:

Belső egyenleg Feltöltése
 • Menjünk a Webiroda menüpontra
 • Majd a középső oszlopban keressük meg „Belső Számla"
 • Ott ahol az összeg kiíródik, látunk egy „+” jelet, kattintsunk rá
 • A megjelenő oldalon kövesd a jobb oldali oszlopban található segítséget
Hirdetési csomag vásárlása
 • Menjünk a Hirdetés/Hirdetési csomagok menüpontra
 • A megjelenő oldalon olvasd el a bal oldali oszlopon a segítséget és tájékoztatót
 • Válaszd ki a neked megfelelő csomagot, és vidd végig a vásárlás menetét
Hirdetés feladása
 • Menjünk a Hirdetés/Hirdetés menüpontra
 • Majd kattintsunk az „Új Hirdetés Feladása” gombra
 • Töltsük ki a megjelenő ürlapot értelem szerűen
 • Majd kattintsunk a „Vissza a Hirdetéskezelőbe” gombra
 • Látni fogjuk a hirdetésünk címét és ezt „KATTINT IDE HOGY ÉRVÉNYESÍTSD EZT A HIRDETÉST”, Hát kattintsunk rá
 • Majd végig kell néznünk a hirdetésünket, de ezzel még nem fog megjelenni azonnal, mert Adminisztátorainknak jóvá kell hagyni
 • Miután az Adminisztátoraink jóváhagyták, a következőt fogod látni: „Szünet / Törlés / Megjelenítés / Set max. klikk”
 • Kattintsunk az „Megjelenítés” részre
 • A megjelenő oldalon a következőket látjuk:
 • Hirdetésünk címe
 • Pontjaink mennyisége (Alap esetben 10.000Pont)
 • Látogatók száma (Ide kell beírnod, hogy hányan tekintsék meg az oldalad. pl.:100 )
 • Költség (Itt látni fogod, hogy a hirdetés méretét tekintve mennyi pontot tudsz felhasználni)
 • Majd ha kész vagy kattints a „Megjelenítés” gombra, és meg is vagy!

Most már te is, és mindenki más is láthatja a feladott hirdetésedet!

Mikor a PTC Hirdetéseket elkezded csinálni, egy új oldal jelenik meg.
Várd meg, míg a csík végig fut, majd megjelenik az 5 kép és a kakukktojás.

Katt, és be is zárhatod az ablakot.

Kész is!

A többi hirdetéssel is így kell eljárni.

Ennek az a lényege, hogy ha minél több aktív tagot hozol az oldalra, akkor különböző jutalmakkal díjjazzuk.

Természetesen az a te érdeked is, hogy a hozott Tag aktív legyen, mert te alád dolgozik be pluszban.

Ez a rész annak való, aki tényleg nem tud minden nap kattogatni. (Bár szerintem mindenkinek van 5 perce)
Ha egy ilyen csomagot veszel, akkor minden nap jutalék üti a markodat!

Illetve, az sem utolsó szempont, hogy mindezek mellé hirdetési krediteket valamint TT Coint kapsz ajándékba.

Mert ne feled! Ha nincs elég TT Coinod, akkor hiába kerestél itt pénzt...

 

Figyelem!
A részvény csomag mindig változni fog mint tartalmában mint futamidőben egyaránt!
Tehát, Nem Fix!

A már megvásárolt csomag, a meghatározott futamidővel fut végig!

Miért is érdemes ezt csinálni?

Mert minél több hirdetést nézel meg, annál több ajándék ütheti a markodat.

Az ajándékokban szerepel TT Coin, Pénz, és különböző hirdetési Kredit.

Valamint, minden egyes hirdetés megtekintése után Flip-Flop Kreditet gyűjtesz.
Ami után te is adhatsz fel hirdetést.

Flip-Flop Kreditet vásárolni nem lehet!
Csak Surf-sel lehet azt gyűjteni...

Az Offers vagy Offerwall egy olyan rész ahol kiegészítheted a jövedelmed.

Itt érhetőek el különböző mobilalkalmazások, játékok, közvélemény kutatások és feladatok.
Ezek teljesítése jutalomal jár.

A jóváírások 24órán belül megtörténnek.
De ha esetlegesen az ajánló oldal úgy itéli meg, hogy az Offers nincs teljesítve, akkor a  már estlegesen kifizetésre került összeg visszavonásra kerülhet.
Amelyet természetesen az érintett személy/ek értesítést is kapnak.

Megnyuktatunk mindenkit, hogy ez csak az esetek 1%-ban szokott előfordulni. 
Ritka eset, de előfordúlhat. 

A tagságokról tudni kell, hogy minél magasabb Tagságban vagy, annál magasabb a kereseti lehetőség.

A félreértések elkerülése érdekében írjuk csak le, hogy 1db Tagságon kívül, minden Tagságnál a kifizetés nagysága függ a TT Coin-tól.
Az átváltási érték: 1$  = 100TT Coin
Kifizetéskor a TT Coin is levonásra kerül!

A TT Full Tagság, az egyetlen olyan Tagság, amelynél nem számítanak a TT Coin-ok.
Ennél a Tagságnál nem is fogod látni, hogy egyáltalán mennyi TT Coin-al rendelkezel.
A minimum és maximum kikérés az E-Bankok által meghatározott szabályzat alapján lett meghatározva!

További kérdéssel kapcsolatban kérjük keressétek az ügyfélszolgálatunkat.

Azon Tag/ok, aki a regisztráció után 24 órán belül nem kezd el dolgozni, profilját töröljük!

Azon Tag/ok, aki már legalább 1 éve nem járt az oldalon, profilját töröljük!

Azon Tag/ok, aki 30 napot meghaladóan nem lép be az oldalra, vagy nem mutat aktívítást, profilját felfüggesztjük!
Valamint, visszatérés esetén a teljes profilja nullázva lesz!

Azon Tag/ok, aki az oldalon több regisztrációt akar létrehozni, vagy a Szabályzatot megsérti, profilját tíltjuk és feketelistára helyezzük! 

A Bitcoin-ról és Litecoin-ról tudni kell, hogy a Tranzakciók nem azonnal valósulnak meg!
Tehát ha nem a Coin2Send számlát használod, akkor a tranzakciók 24-48 órán belül kerülnek jóváírásra!

Ezért javasoljuk, hogy hozzatok létre egy ilyen számlát is.

Regisztrációs link: Coin2Send Regisztráció

Mivel minden kriptobanknál a kriptovaluta értéke más, ezért is javasoljuk ezt a bankot.

Ennél a banknál nem kell különösebb hitelesítés és egyéb extra eljárás. Valamint elég alacsony kezelési költségekkel dolgozik.
Egyszerű és áttekinthető! Kezeli a Bitcoin és Litecoin számlát egyaránt.

Ha ezt a Bankot használod, akkor számlaszám helyett a felhasználónevedet kell megadni!

Kriptovaluta esetében a minimum kifizetés 5$ !!!

Kiegészítés 18.04.2022.
Kriptovalutát első kikérésre nem lehet kikérni!
Csak az kérhet ki, aki arról már befektetett!
Aki nem így jár el, annak a kikérését Töröljük!

__________________________________________________________________________________________________________

You need to know about Bitcoin and Litecoin that Transactions don’t happen right away!
So if you are not using a Coin2Send account, transactions will be credited within 24-48 hours!

 Therefore, we recommend that you create such an account as well.

 Registration link: Coin2Send Registration

 Since the value of the cryptocurrency is different for each cryptobank, we also recommend this bank.

 This bank does not require any special authentication or other extra procedures. It also works with fairly low handling costs.
Simple and clear! Manages both Bitcoin and Litecoin accounts. 

If you use this Bank, you must enter your username instead of your account number!

For cryptocurrency, the minimum payout is $ 5 !!!

Addition 18.04.2022.
Cryptocurrency cannot be requested for the first time!
Only those who have already invested in it can ask!
The request of those who do not do so will be deleted.

 

Ennek több oka is lehet:

- nem rendelkezel minimum 25 TT Coin-al

- nincs megadva a teljes neved

- nincs befektetésed, vagy fél évnél régebbi befektetéssel rendelkezel

- rosszúl adtad meg a számlaszámot, vagy nincs kvalifikálva (igazolva) a számlád

 

Miért nem kapom meg a teljes összeget?

- mert nincs annyi TT Coin-od
De a különbözet a belső számlán jóváírásra kerül!

 

Ezen Szabályoknak csak egy Tagság élvez kivételt, az a TT Full Tagság!

Főoldal   •   FAQ   •   Support   •   Terms of Service   •   Hírek
Copyright © 2017 - 2022 TT PTC. All rights reserved.
Powered by CyberIndeed V 5.9.2.